Save the date: Nov. 15 – Delmonize Smith on Creating a Thriving Local Economy through Urban Entrepreneurship