Streamed Live: Entrepreneurship Summit NYC 2014 – Friday, Nov 7